Statut Fundacji

1. Postanowienia Ogólne
&1
FUNDACJA DUVAL“, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Marka S. Duval, zwanego dalej “Fundatorem“, i działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz. U. Z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.
&2
Fundacja może używać nazwy w skrócie: “F.D.“.
&3
Fundacja posiada osobowość prawną.
&4
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
&5
 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
&6
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
&7
Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw kultury.
&8
Celem Fundacji jest:
 1. a) wspieranie i promowanie działalności artystów i sportowców;
 2. b) organizowanie pomocy na rzecz ubogich, chorych i niepełnosprawnych, a w szczególności dzieci i osób starszych, poprzez stwarzanie im odpowiednich warunków egzystencji i równych szans życiowych na drodze ich rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego;
 3. c) prowadzenie działalności edukacyjnej.
&9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 1. Udzielanie pomocy materialnej i rzeczowej artystom, sportowcom i osobom szczególnie uzdolnionym poprzez fundowanie stypendiów krajowych i zagranicznych dla młodych talentów;
 2. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej w formie organizowania lub dofinansowywania bezpłatnych szkoleń, sympozjów z udziałem przedstawicieli środowiska nauki, oświaty i kultury poświęconych problemom osób wymienionych w § 8;
 3. Dążenie do likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej (np. budynki administracji państwowej i samorządowej, szkoły i uczelnie, szpitale, teatry, kina, obiekty sportowe, lokale gastronomiczne, dworce kolejowe, lotniska) w formie dofinansowywania prac projektowo – wykonawczych;
 4. Dążenie do likwidacji istniejących utrudnień we wszelkich środkach komunikacji w formie dofinansowywania zakupu wózków inwalidzkich, specjalistycznych wind oraz innego sprzętu rehabilitacyjnego umożliwiającego osobom niepełnosprawnym korzystanie z ogólnie dostępnych środków transportu osobowego.
 5. Popularyzacja osiągnięć i dokonań osób wymienionych w § 8 lit. a) w dziedzinie sztuk pięknych i sportu w formie organizowania lub dofinansowywania organizacji wystaw artystycznych, prelekcji, wernisaży, galerii sztuki, okolicznościowych ekspozycji muzealnych oraz różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym;
 6. Upowszechnianie wiedzy o przyczynach niektórych chorób i niepełnosprawności, prowadzenie działalności profilaktycznej w środowiskach młodzieży szkolnej i akademickiej oraz zakładach pracy w formie finansowania bezpłatnych wydawnictw i publikacji dotyczących tej tematyki;
 7. Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, a także organizacjami społecznymi w budowaniu podstaw prawidłowego procesu integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem w formie dofinansowywania tzw. szkół i ośrodków integracyjnych;
 8. Ustanawianie i przyznawanie nagród, wyróżnień i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych, w tym finansowanie lub subsydiowanie wybitnych przedsięwzięć artystycznych lub sportowych;
 9. Dofinansowywanie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy oraz wyjazdów związanych z leczeniem w kraju i za granicą;
 10. Dofinansowywanie osób niepełnosprawnych, chorych, ubogich;
 11. Zbieranie środków i przekazywanie ich na dożywianie dzieci z najuboższych rodzin;
 12. Dofinansowywanie imprez charytatywnych, koncertów i wystaw.
&10
Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
&11
Fundacja może prowadzić następującą działalność gospodarczą:
 1. związaną z kulturą, rekreacją i sportem, wydawniczą (w tym poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji), polegającą na działalności organizacji członkowskich;
 2. produkcyjną polegającą w szczególności na produkcji art. spożywczych i napojów, mebli, działalność produkcyjną gdzie indziej nie sklasyfikowaną;
 3. handlową – handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi, handel detaliczny z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego;
 4. usługową – pomocniczą związaną z pośrednictwem finansowym i z ubezpieczeniami, obsługa nieruchomości, usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, pozostałą działalność usługowa.;
 5. gastronomiczną (hotele i restauracje);
 6. polegającą na urządzaniu loterii fantowych i konkursów;
 7. budowlaną, transportową, turystyczną, informatyczną, edukacyjną;
 8. związaną z ochroną zdrowia i opieką społeczną.
&12
Dochody osiągane z działalności, o której mowa w §11 przeznaczone będą na realizację statutowych celów Fundacji i dalszy rozwój działalności gospodarczej. Dochody osiągane z działalności gospodarczej zawartej w § 11 pkt. 6 przeznaczane będą w całości na realizację określonych w zezwoleniu Ministra Finansów i regulaminie gry przez niego zatwierdzonym celów społecznie użytecznych, w szczególności dobroczynnych.
&13
Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione jednostki organizacyjne.
2. Majątek Fundacji
&14
 1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, na który składają się środki finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację.
 2. Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę 25.000 Zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), zaś na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację Fundator przeznacza dodatkowo kwotę 25.000 Zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
&15
Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majtek są:
 1. Darowizny, spadki, zapisy, subwencje i inne niepodatne przysporzenia pochodzące od osób prawnych i fizycznych;
 2. Odsetki bankowe i przychody z majątku;
 3. Wpływy z działalności gospodarczej;
 4. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych, organizowanych po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń;
 5. Dochody z praw majątkowych;
 6. Inne wpływy.
&16
Fundacja po uzyskaniu właściwych zezwoleń może posiadać konta w bankach za granicą, korzystać z usług zagranicznych instytucji finansowych, jak również zlecać obsługę interesów firmom i osobom zagranicznym.
&17
O ile uchwala Rady Fundacji nie określi inaczej, rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
3. Organa Fundacji
&18
Organami Fundacji są:
 1. Rada Fundacji
 2. Zarząd Fundacji
&19
Rada Fundacji składa się z 2 do 5 członków. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
Na pierwszych Członków Rady Fundacji powołani zostali:
 • Mark Stanisław Duval
 • Marcin Rakowski
 • Matthew John Morgan
&20
Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W razie równowagi przeważa głos prowadzącego obrady.
&21
Na pierwszym posiedzeniu Rada Fundacji wybiera spośród kandydatów zgłoszonych przez Fundatora, z grona członków Rady, Prezesa oraz Wiceprezesów.
&22
Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się, co najmniej raz na kwartał.
Posiedzenia mogą być zwoływane na wniosek 1/3 członków Rady Fundacji, Fundatora lub Zarządu.
Posiedzenia prowadzi Prezes Rady lub z jego upoważnienia Wiceprezes.
Na posiedzeniach Rady Fundacji mogą być obecni przedstawiciele Fundatora i członkowie Zarządu.
&23
Do zadań Rady Fundacji należy:
 1. Rozpatrywanie i opiniowanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji;
 2. Ustalanie kierunków i metod działania Fundacji, a także wskazywanie Zarządowi priorytetów w bieżącej działalności Fundacji;
 3. Ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu;
 4. Decydowanie o utworzeniu i likwidacji wyodrębnionych zakładów;
 5. Określanie zasad wspierania projektów, w tym przede wszystkim warunków przyznawania dotacji oraz wymogów, jakimi powinny odpowiadać sprawozdania sporządzane przez podmioty korzystające z dotacji;
 6. opiniowanie planów finansowych i bilansów oraz sprawozdań z działalności Fundacji.
&24
Każdy członek Rady Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz żądania udzielenia wyjaśnień od poszczególnych członków Zarządu i pracowników Fundacji.
&25
Do kompetencji Fundatora należy:
 1. Ustalanie regulaminu Rady Fundacji;
 2. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji;
 3. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie organizacji pracy Zarządu;
 4. Decyzja o połączeniu Fundacji z inną fundacją;
 5. Decyzja o likwidacji Fundacji;
 6. Ustalenie i zmiana Statutu.
&26
Zarząd składa się z 2 do 5 członków, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.
Fundator może powierzyć jednemu z członków Zarządu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.
W skład pierwszego Zarządu powołani zostali:
 • Pani Linda Sztyller – Prezes Zarządu Fundacji
 • Pani Bożenna Duval – Członek Zarządu Fundacji
 • Pani Malena Kowalska – Członek Zarządu Fundacji
&27
 1. Zarząd kieruje bieżąca działalnością Fundacji i reprezentuje ja na zewnątrz.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 3. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania
&28
 1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  1. Uchwalanie programów działania Fundacji i planów ich realizacji;
  2. Uchwalanie rocznych i wieloletnich planów finansowych i bilansów finansowych;
  3. Sprawowanie zarządu majtkiem Fundacji;
  4. Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu;
  5. Podejmowanie decyzji o każdorazowym przyjęciu subwencji, darowizny, zapisu lub spadku;
  6. Powoływanie i odwoływanie dyrektorów i kierowników Fundacji;
  7. Powoływanie jednostek organizacyjnych i ich likwidacja;
  8. Podejmowanie uchwal w sprawie przystąpienia przez Fundację do spółek prawa handlowego lub cywilnego;
  9. Uchwalanie regulaminów zatrudnienia, wynagradzania, zwrotu kosztów i wydatków osobom, które poniosły je w związku z działalnością Fundacji.
&29
 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej polowy członków.
 2. Członkowie Zarządu powinni być zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu z podaniem porządku dziennego, przynajmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
 3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
&30
Uprawnienia dotyczące spraw pracowniczych wykonuje w imieniu Fundacji Zarząd. Prezesa, Wiceprezesa oraz członków Zarządu zatrudnia Rada Fundacji bądź osoba upoważniona przez Radę Fundacji.
&31
Zarząd sporządza sprawozdania z realizacji celów Fundacji nie rzadziej niż raz w roku oraz roczne sprawozdanie finansowe Fundacji i przedstawia je Radzie Fundacji.
4. Likwidacja Fundacji
&32
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
&33
 1. W razie likwidacji Fundacji, funkcję likwidatora pełni Prezes Zarządu lub inna osoba wyznaczona przez Radę Fundacji.
 2. środki finansowe pozostałe po likwidacji, Fundator, likwidator lub likwidatorzy przeznaczają innej organizacji społecznej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym Statucie.
5. Postanowienia Końcowe
&34
 1. W celu efektywnej realizacji swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją mającą siedzibę w kraju lub za granicą;
 2. Połączenie Fundacji nie może naruszać celu, dla jakiego została ona ustanowiona;
 3. Decyzję w sprawie połączenia się Fundacji podejmuje Fundator.
&35
Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian Statutu. Dokonywane zmiany mogą dotyczyć również zmian celu Fundacji.
1. Postanowienia Ogólne
&1
FUNDACJA DUVAL“, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Marka S. Duval, zwanego dalej “Fundatorem“, i działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz. U. Z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.
&2
Fundacja może używać nazwy w skrócie: “F.D.“.
&3
Fundacja posiada osobowość prawną.
&4
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
&5
 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
&6
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
&7
Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw kultury.
&8
Celem Fundacji jest:
 1. a) wspieranie i promowanie działalności artystów i sportowców;
 2. b) organizowanie pomocy na rzecz ubogich, chorych i niepełnosprawnych, a w szczególności dzieci i osób starszych, poprzez stwarzanie im odpowiednich warunków egzystencji i równych szans życiowych na drodze ich rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego;
 3. c) prowadzenie działalności edukacyjnej.
&9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 1. Udzielanie pomocy materialnej i rzeczowej artystom, sportowcom i osobom szczególnie uzdolnionym poprzez fundowanie stypendiów krajowych i zagranicznych dla młodych talentów;
 2. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej w formie organizowania lub dofinansowywania bezpłatnych szkoleń, sympozjów z udziałem przedstawicieli środowiska nauki, oświaty i kultury poświęconych problemom osób wymienionych w § 8;
 3. Dążenie do likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej (np. budynki administracji państwowej i samorządowej, szkoły i uczelnie, szpitale, teatry, kina, obiekty sportowe, lokale gastronomiczne, dworce kolejowe, lotniska) w formie dofinansowywania prac projektowo – wykonawczych;
 4. Dążenie do likwidacji istniejących utrudnień we wszelkich środkach komunikacji w formie dofinansowywania zakupu wózków inwalidzkich, specjalistycznych wind oraz innego sprzętu rehabilitacyjnego umożliwiającego osobom niepełnosprawnym korzystanie z ogólnie dostępnych środków transportu osobowego.
 5. Popularyzacja osiągnięć i dokonań osób wymienionych w § 8 lit. a) w dziedzinie sztuk pięknych i sportu w formie organizowania lub dofinansowywania organizacji wystaw artystycznych, prelekcji, wernisaży, galerii sztuki, okolicznościowych ekspozycji muzealnych oraz różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym;
 6. Upowszechnianie wiedzy o przyczynach niektórych chorób i niepełnosprawności, prowadzenie działalności profilaktycznej w środowiskach młodzieży szkolnej i akademickiej oraz zakładach pracy w formie finansowania bezpłatnych wydawnictw i publikacji dotyczących tej tematyki;
 7. Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, a także organizacjami społecznymi w budowaniu podstaw prawidłowego procesu integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem w formie dofinansowywania tzw. szkół i ośrodków integracyjnych;
 8. Ustanawianie i przyznawanie nagród, wyróżnień i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych, w tym finansowanie lub subsydiowanie wybitnych przedsięwzięć artystycznych lub sportowych;
 9. Dofinansowywanie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy oraz wyjazdów związanych z leczeniem w kraju i za granicą;
 10. Dofinansowywanie osób niepełnosprawnych, chorych, ubogich;
 11. Zbieranie środków i przekazywanie ich na dożywianie dzieci z najuboższych rodzin;
 12. Dofinansowywanie imprez charytatywnych, koncertów i wystaw.
&10
Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
&11
Fundacja może prowadzić następującą działalność gospodarczą:
 1. związaną z kulturą, rekreacją i sportem, wydawniczą (w tym poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji), polegającą na działalności organizacji członkowskich;
 2. produkcyjną polegającą w szczególności na produkcji art. spożywczych i napojów, mebli, działalność produkcyjną gdzie indziej nie sklasyfikowaną;
 3. handlową – handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi, handel detaliczny z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego;
 4. usługową – pomocniczą związaną z pośrednictwem finansowym i z ubezpieczeniami, obsługa nieruchomości, usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, pozostałą działalność usługowa.;
 5. gastronomiczną (hotele i restauracje);
 6. polegającą na urządzaniu loterii fantowych i konkursów;
 7. budowlaną, transportową, turystyczną, informatyczną, edukacyjną;
 8. związaną z ochroną zdrowia i opieką społeczną.
&12
Dochody osiągane z działalności, o której mowa w §11 przeznaczone będą na realizację statutowych celów Fundacji i dalszy rozwój działalności gospodarczej. Dochody osiągane z działalności gospodarczej zawartej w § 11 pkt. 6 przeznaczane będą w całości na realizację określonych w zezwoleniu Ministra Finansów i regulaminie gry przez niego zatwierdzonym celów społecznie użytecznych, w szczególności dobroczynnych.
&13
Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione jednostki organizacyjne.
2. Majątek Fundacji
&14
 1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, na który składają się środki finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację.
 2. Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę 25.000 Zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), zaś na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację Fundator przeznacza dodatkowo kwotę 25.000 Zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
&15
Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majtek są:
 1. Darowizny, spadki, zapisy, subwencje i inne niepodatne przysporzenia pochodzące od osób prawnych i fizycznych;
 2. Odsetki bankowe i przychody z majątku;
 3. Wpływy z działalności gospodarczej;
 4. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych, organizowanych po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń;
 5. Dochody z praw majątkowych;
 6. Inne wpływy.
&16
Fundacja po uzyskaniu właściwych zezwoleń może posiadać konta w bankach za granicą, korzystać z usług zagranicznych instytucji finansowych, jak również zlecać obsługę interesów firmom i osobom zagranicznym.
&17
O ile uchwala Rady Fundacji nie określi inaczej, rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
3. Organa Fundacji
&18
Organami Fundacji są:
 1. Rada Fundacji
 2. Zarząd Fundacji
&19
Rada Fundacji składa się z 2 do 5 członków. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
Na pierwszych Członków Rady Fundacji powołani zostali:
 • Mark Stanisław Duval
 • Marcin Rakowski
 • Matthew John Morgan
&20
Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W razie równowagi przeważa głos prowadzącego obrady.
&21
Na pierwszym posiedzeniu Rada Fundacji wybiera spośród kandydatów zgłoszonych przez Fundatora, z grona członków Rady, Prezesa oraz Wiceprezesów.
&22
Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się, co najmniej raz na kwartał.
Posiedzenia mogą być zwoływane na wniosek 1/3 członków Rady Fundacji, Fundatora lub Zarządu.
Posiedzenia prowadzi Prezes Rady lub z jego upoważnienia Wiceprezes.
Na posiedzeniach Rady Fundacji mogą być obecni przedstawiciele Fundatora i członkowie Zarządu.
&23
Do zadań Rady Fundacji należy:
 1. Rozpatrywanie i opiniowanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji;
 2. Ustalanie kierunków i metod działania Fundacji, a także wskazywanie Zarządowi priorytetów w bieżącej działalności Fundacji;
 3. Ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu;
 4. Decydowanie o utworzeniu i likwidacji wyodrębnionych zakładów;
 5. Określanie zasad wspierania projektów, w tym przede wszystkim warunków przyznawania dotacji oraz wymogów, jakimi powinny odpowiadać sprawozdania sporządzane przez podmioty korzystające z dotacji;
 6. opiniowanie planów finansowych i bilansów oraz sprawozdań z działalności Fundacji.
&24
Każdy członek Rady Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz żądania udzielenia wyjaśnień od poszczególnych członków Zarządu i pracowników Fundacji.
&25
Do kompetencji Fundatora należy:
 1. Ustalanie regulaminu Rady Fundacji;
 2. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji;
 3. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie organizacji pracy Zarządu;
 4. Decyzja o połączeniu Fundacji z inną fundacją;
 5. Decyzja o likwidacji Fundacji;
 6. Ustalenie i zmiana Statutu.
&26
Zarząd składa się z 2 do 5 członków, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.
Fundator może powierzyć jednemu z członków Zarządu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.
W skład pierwszego Zarządu powołani zostali:
 • Pani Linda Sztyller – Prezes Zarządu Fundacji
 • Pani Bożenna Duval – Członek Zarządu Fundacji
 • Pan Charles Fairweather – Członek Zarządu Fundacji
&27
 1. Zarząd kieruje bieżąca działalnością Fundacji i reprezentuje ja na zewnątrz.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 3. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania
&28
 1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  1. Uchwalanie programów działania Fundacji i planów ich realizacji;
  2. Uchwalanie rocznych i wieloletnich planów finansowych i bilansów finansowych;
  3. Sprawowanie zarządu majtkiem Fundacji;
  4. Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu;
  5. Podejmowanie decyzji o każdorazowym przyjęciu subwencji, darowizny, zapisu lub spadku;
  6. Powoływanie i odwoływanie dyrektorów i kierowników Fundacji;
  7. Powoływanie jednostek organizacyjnych i ich likwidacja;
  8. Podejmowanie uchwal w sprawie przystąpienia przez Fundację do spółek prawa handlowego lub cywilnego;
  9. Uchwalanie regulaminów zatrudnienia, wynagradzania, zwrotu kosztów i wydatków osobom, które poniosły je w związku z działalnością Fundacji.
&29
 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej polowy członków.
 2. Członkowie Zarządu powinni być zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu z podaniem porządku dziennego, przynajmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
 3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
&30
Uprawnienia dotyczące spraw pracowniczych wykonuje w imieniu Fundacji Zarząd. Prezesa, Wiceprezesa oraz członków Zarządu zatrudnia Rada Fundacji bądź osoba upoważniona przez Radę Fundacji.
&31
Zarząd sporządza sprawozdania z realizacji celów Fundacji nie rzadziej niż raz w roku oraz roczne sprawozdanie finansowe Fundacji i przedstawia je Radzie Fundacji.
4. Likwidacja Fundacji
&32
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
&33
 1. W razie likwidacji Fundacji, funkcję likwidatora pełni Prezes Zarządu lub inna osoba wyznaczona przez Radę Fundacji.
 2. środki finansowe pozostałe po likwidacji, Fundator, likwidator lub likwidatorzy przeznaczają innej organizacji społecznej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym Statucie.
5. Postanowienia Końcowe
&34
 1. W celu efektywnej realizacji swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją mającą siedzibę w kraju lub za granicą;
 2. Połączenie Fundacji nie może naruszać celu, dla jakiego została ona ustanowiona;
 3. Decyzję w sprawie połączenia się Fundacji podejmuje Fundator.
&35
Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian Statutu. Dokonywane zmiany mogą dotyczyć również zmian celu Fundacji.